اخبار

تعیین نرخ بیمه در سال جاری

در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

نشست سالانه بیمه مرکزی

آخرین اخبار

 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47

مهمترین اخبار ماه

 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47
 • تحلیل سیاست گذاری طرح تحول نظام سلامت

  در نشست سالانه بیمه مرکزی همراه با وزیر و کارمندان برنامه و بودجه طی سه ساعت صحبت و جلسه ای که با هم داشتند موفق شدند تا نرخ بیمه و شرایط بازپرداخت آن را در طی سال جاری اعلام کردند...

  1398/11/05
  16:47